Obmedzenie zodpovednosti


Informácie uvedené na tejto stránke, najmä odporúčania na použitie a nanášanie našich výrobkov, sú založené na našich znalostiach a skúsenostiach. Vzhľadom na rôzne používané materiály a premenlivé pracovné podmienky, ktoré nevieme ovplyvniť dôrazne odporúčame vykonať intenzívne testy a vyskúšať tak vhodnosť našich výrobkov s ohľadom na požadované procesy a aplikácie. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ujmu či škodu spôsobenú postupom podľa vyššie uvedených informácií, alebo na základe akéhokoľvek písomného alebo ústneho odporúčania, s výnimkou prípadov výslovne dohodnutých, prípadov úmrtia alebo zranenia spôsobeného hrubou nedbalosťou alebo úmyslom spoločnosti Henkel, a s výnimkou zodpovednosti za ujmu v rámci akejkoľvek platnej povinnej právnej zodpovednosti. Vezmite prosím na vedomie, že informácie, ktoré Vám poskytujeme, nemusia byť aktuálne, úplné ani správne. Nemajú slúžiť ako právne záväzné odporúčanie. Každý užívateľ je výhradne zodpovedný za posúdenie a zaistenie súladu s platnými zákonmi. Informácie sú chránené autorským právom či inými právami duševného vlastníctva. Autorskoprávna ochrana sa vzťahuje najmä na akúkoľvek reprodukciu, adaptáciu, preklady, uchovávanie a spracovanie obsahu tohto webu v iných médiách, vrátane uchovávania alebo spracovania elektronickými prostriedkami. Akékoľvek využitie tohto webu v celku alebo jeho častí vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky použité v tomto predajnom katalógu ochrannými známkami a/alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Henkel a/alebo jej pobočiek.